Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge

Članci

Dokumentacija potrebna za verifikaciju stare devizne štednje:

 A) LIČNA ŠTEDNJA

- Zahtjev za verifikaciju stare devizne štednje (obrazac se dobije u Agenciji)

- ovjerena fotokopija devizne knjižice ili, ukoliko stranka ne posjeduje orginalnu knjižicu - potvrda banke o broju devizne knjižice ili kartice deviznog računa (na uvid se donosi i orginalna devizna knjižica)

- fotokopija lične karte ili pasoša

- posljednji izvod sa jedinstvenog računa građanina (certifikat)

- Popunjen Dodatak 01. - naziv banke i broj računa na koji će se uplaćivati verificirani iznos, otvoren u KM kod banke sa sjedištem u BiH i na lično ime vlasnika devizne štednje

- Fotokopija kartice računa vlasnika devizne štednje

 

B) VERIFIKACIJU U IME VLASNIKA VRŠI OPUNOMOĆENIK

 Dokumentacija pod A) i slijedeća dodatna dokumenta:

- orginal punomoć za opunomoćenika izdata od strane vlasnika devizne štednje  (Preuzmite Punomoć )

- fotokopija lične karte ili pasoša opunomoćenika

 

 C) VERIFIKACIJA SE VRŠI PO OSNOVU RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU ILI DAROVNOM UGOVORU

- fotokopija pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju stare devizne štednje ovjerena od općine

- darovni ugovor, ukoliko se stara devizna štednja daruje (orginal)

 

 D) VERIFIKACIJU VRŠI LICE KOJE JE U PERIODU OTVARANJA DEVIZNE KNJIŽICE BILO MALOLJETNO

Dokumentacija pod A) i slijedeća dodatna dokumenta

- rodni list

- druga dokumenta ukoliko se smatraju potrebnim.